Ενότητες Εργασιών Τίτλος Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης Παραδοτέες Εργασίες
Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ1) Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 26/09/2012 έως 25/01/2013 Έκθεση 1 - Ανασκόπηση βιβλιογραφικών πηγών
Ενότητα Εργασίας 2 (ΕΕ2) Μεθοδολογικός σχεδιασμός 26/01/2013 έως 25/05/2013 Έκθεση 2 - Μεθοδολογικός Σχεδιασμός - Κατάρτιση Ερευνητικού Σχεδίου
Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3) Συλλογή δεδομένων 26/05/2013 έως 25/08/2014 Έκθεση 3 - Συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων
Ενότητα Εργασίας 4 (ΕΕ4) Ανάλυση δεδομένων 26/08/2013 έως 25/02/2015 Έκθεση 4 - Ανάλυση δεδομένων
Ενότητα Εργασίας 5 (ΕΕ5) Διάχυση αποτελεσμάτων 26/09/2012 έως 25/09/2015

-4 Δελτία Τύπου

-Οργάνωση Ημερίδας

-Δημιουργία ιστοσελίδας

-Δημοσίευση-Παρουσίαση αποτελεσμάτων