Οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες ολοένα και αυξάνονται, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών μεγαλώνει με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της δημοκρατίας, την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική και προσωπική ευημερία των ανθρώπων. Είναι ευθύνη των κοινωνικών επιστημόνων να τεκμηριώσουν μέσα από τα εργαλεία της κοινωνικής θεωρίας τον τρόπο που παράγονται και αναπαράγονται οι κοινωνικές ανισότητες και οι αποκλεισμοί των μη προνομιούχων.  Τα αποτελέσματα της έρευνας μας, αναμένεται να δείξουν:

α) το ρόλο και την σημασία της άνισης πρόσβασης σε πόρους στις θεραπευτικές διαδρομές και τις τροχιές ζωής που οι κοινωνικοί δρώντες διαγράφουν με στόχο την άμβλυνση και την εξάλειψη τους,

β) τη διαδικασία μέσα από την οποία οι κυρίαρχοι λόγοι των επαγγελματιών διαμορφώνουν διαφορικά τις καριέρες των ανθρώπων που υποφέρουν,

και να δημιουργήσουν ευκαιρίες στους άμεσα ενδιαφερόμενους να αναστοχαστούν τη βιωμένη τους εμπειρία προς μια χειραφετητική κατεύθυνση αυτό-εκπροσώπησης και συνηγορίας αλλά και ευκαιρίες στους ίδιους τους κοινωνικούς ερευνητές για μετα-αναστοχαστική δράση ως προς τις έννοιες και τα εργαλεία με τα οποία επέλεξαν να εργαστούν. Η προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα από την καταγραφή των κοινωνικών αντιθέσεων, την επενέργεια τους στην ψυχική υγεία και την ανάδειξη της φωνής των μη προνομιούχων όπως και των καταπιεσμένων από τους κυρίαρχους λόγους κοινωνικών υποκειμένων.