Ενότητα Εργασίας 1 (Βιβλιογραφική Ανασκόπηση)


 Ενότητα Εργασίας 2 (Μεθοδολογικός Σχεδιασμός)


 Ενότητα Εργασίας 3 (Συλλογή Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων)


 Ενότητα Εργασίας 4 (Ανάλυση Εμπειρικού Υλικού)


 Ενότητα Εργασίας 5 (Διάχυση Αποτελεσμάτων)


 Δελτίο Τύπου της 27ης Δεκεμβρίου 2012: Κείμενο


Δελτίο Τύπου της 20ης Απριλίου 2015: Κείμενο


Δελτίο Τύπου της 13ης Μαΐου 2015: Κείμενο


Δελτίο Τύπου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015: Κείμενο